Reparatie

Curator: hierom gingen de reparatiewinkels van Fixers failliet

Op 2 mei van dit jaar bevond Fixers zich op de rand van de afgrond toen de rechtbank surseance van betaling verleende. Slechts twee dagen later, op 4 mei, werd het doek definitief neergelaten met het uitspreken van het faillissement, ditmaal zonder enige twijfel. De curator betoogde dat een kostendekkende exploitatie simpelweg niet haalbaar was. Wat volgde, was een domino-effect, want ook zusterbedrijf Smartphone Repair B.V. viel al snel ten prooi aan financiële tegenspoed.

Op 8 mei werden alle personeelsleden, met goedkeuring van de rechter-commissaris, ontslagen en ging de curator aan de slag met de verkoop van de failliete boedel. En succesvol was het zeker. Maar liefst 22 geïnteresseerde partijen meldden zich aan voor de overblijfselen van het ooit zo veelbelovende bedrijf. Uiteindelijk werden de activa, waaronder goodwill, voorraad, de website en het klantenbestand, verkocht aan MAH B.V. (bekend van monteuraanhuis.nl) voor een bedrag van € 175.000. Bovendien kregen vijf voormalige medewerkers de kans om onder de vlag van MAH B.V. hun werk voort te zetten, en op maar liefst vijf oude Fixers-locaties gingen de deuren weer open.

Terugblikkend op de periode sinds de oprichting in 2018, heeft Fixers een totale omzet van € 8,8 miljoen gegenereerd, maar helaas ook een verlies van € 3,3 miljoen geboekt. Een fors verlies, en de curator wijst op diverse redenen in zijn verslag. De resultaten vielen voortdurend tegen en zwarte cijfers waren eerder uitzondering dan regel. Bovendien heeft het management, volgens de curator, in relatief korte tijd diverse strategieën geprobeerd om het tij te keren. Toen de ‘buy & build’-strategie niet bleek te werken, voornamelijk omdat Apple geen licenties (AASP) meer verstrekte voor filialen, werden er winkels van de hand gedaan. Fixers probeerde ook een plek te vinden in het ‘independent repair program’ van Apple, maar dit beperkte hen tot buiten-garantie Apple-reparaties met originele onderdelen. Helaas ontving Fixers hierdoor geen directe reparatieverzoeken meer van Apple en mochten ze ook niet langer adverteren met Apple-logo’s. Dit bleek volgens de curator de genadeklap voor het bedrijf te zijn, met een ineenstorting van de omzet en aanzienlijke liquiditeitsproblemen tot gevolg.

Een liquiditeitsinjectie van bijna € 2 miljoen via obligatiehouders van NPEX in december van het voorgaande jaar bracht slechts tijdelijke verlichting, aangezien dit geld al in april was opgebruikt. Geruchten suggereren dat deze leningen werden gebruikt om de schulden van de oprichters van Fixers af te lossen, waardoor het bedrijf uiteindelijk aan zijn lot werd overgelaten omdat aandeelhouders niet bereid waren extra kapitaal bij te storten. De curator zal de komende tijd de beweringen van het management onderzoeken en zoals gebruikelijk beoordelen of er sprake is van mogelijk verwijtbare fouten. De resultaten van dit onderzoek worden niet op korte termijn verwacht.

Er waren nog twee opvallende ontwikkelingen in dit drama. Bij de verkoop bleek dat de domeinnaam “Fixers” niet toebehoorde aan het bedrijf, maar aan een van de aandeelhouders. Dit leidde tot een flinke discussie die uiteindelijk werd beslecht met de onderhandse verkoop van de naam aan MAH B.V. Daarnaast was het volgens de curator bijzonder lastig om het werk in uitvoering en de gerepareerde apparaten (kapotte telefoons die nog moesten worden gerepareerd of al waren gerepareerd) terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. De curator heeft de gedupeerden inmiddels op de hoogte gesteld en hen de mogelijkheid geboden om claims in te dienen. Of deze claims gehonoreerd kunnen worden, is echter nog onzeker, aangezien er wellicht niet genoeg opbrengsten beschikbaar zijn. De nasleep van het Fixers-fiasco zal dus nog geruime tijd voortduren.